KICS DOCUMENT. BOTANICAL PRINT H/S SHIRT (01-2301-1005-15)